Yeminli Mali Müşavirlik | KDV İadesi | Tam Tasdik
0212 560 60 86 - 87

2015 PRATİK BİLGİLER


2015 PRATİK BİLGİLER

ASGARİ ÜCRETLER

 

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2015 - 30.06.2015)

1.201,50   

 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2015 - 31.12.2015)

1.273,50   

 

16 Yaşından Küçükler için (2014 Yılından İtibaren Uygulanmayacak)

0   

 

16 Yaşından Küçükler için (2014 Yılından İtibaren Uygulanmayacak)

0   

 

 

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 442)

 

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2015 Tarihinden itibaren)

880,00   

 

 

 

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

 

Taban (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası)

1.201,50  

 

Tavan (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası) (40,05x6.5x30)

7.809,90  

 

Taban (01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri arası)

1.273,50  

 

Tavan (01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri arası) (42,45x6.5x30)

8.277,90  

 

 

 

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

 

İşçi Payı

1

 

İşveren Payı

2

 

Devlet Payı

1

 

 

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI (VUK 442)

 

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı

880,00

 

 

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden) (GVK Tebliği 287)

 

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı

13,00

 

 

 

KİRA STOPAJI ORANI

 

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20

 

 

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

 

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

15

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

20

 

 

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI         (2015 YILI)

 

 

Kıdem Tazminatı Tavanı İçin             01/01/2015 - 30/06/2015

3.541,37

 

 

 

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md. 352)

 

 MADDE 352-

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

120

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı               

77

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

39

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

18

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler        

 

10,60

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

4,80

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

66

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

39

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar         

18

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    

10,60

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,60

 

 

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI 01.01 - 30.06.2015

 

Brüt ücreti

1.201,50

 

İşçi SGK Primi (%14)

168,21

 

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

12,02

 

Gelir Vergisi (% 0)

0

 

Damga Vergisi (%0,0)

0

 

Kesintiler Toplamı

180,23

 

Net Ücret

1.021,27

 

 

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

12.000 TL’ye kadar

%15

 

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

%20

 

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL fazlası

%27

 

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL fazlası

%35

 

 

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER) (GVK Tebliği 287)

 

12.000 TL’ye kadar

%15

 

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

%20

 

106.000 TL'nin .29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası

%27

 

106.000 TL’den fazlasının  106.000 TL’si için 25.990 TL, fazlası

%35

 

 

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441)

 % 10,11

 

 

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

 

Fatura Kullanma Mecburiyeti

880,00

 

 

 

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

 

Yıllık Alış Tutarı

160.000.00  

 

Yıllık Satış Tutarı

220.000.00  

 

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

88.000.00  

 

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

160.000.00  

 

 

 

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

 

Damga Vergisinde

10,60

 

Diğer Vergilerde

20,00

 

 

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

 

Tahakkuktan Vazgeçme

23,00

 

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI

 

19.10.2010 Tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK Uyarınca

% 1,40

 

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ

 

21.11.2006 Tarihinden itibaren (Tahsilat Genel Tebliği, Seri C, Sıra No:1)

% 19

 

 

 

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

 

2015 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 287)

3.600,00

 

2014 Yılı İstisna Tutarı

3.300,00

 

 

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün  

 

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün  

 

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün  

 

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün  

 

 

 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ

 

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

 

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

 

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

 

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

 

 

 

BAZI TEVKİFAT ORANLARI Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

 

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

 b) Hurda mal alımları için % 2,

 c) Diğer mal alımları için % 5,

 d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

 

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 287)

 

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

880,00

 

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

440,00

 

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

200,00

 

 

 

 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

 

Özel Sektör

Kamu

   

 

   

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

 

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

 

 

Terör Mağduru

   

 

 

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

 

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

 

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

17,75

19.12.2012

16

16,50

20.12.2012

13,50

13,75

21.06.2013

9,50

11,00

27.12.2013

10,25

11,75

14.12.2014

9,00

10,50

 

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

 

BEYANNAMENİN

ADI

BEYAN VERME SÜRESİ

1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

2. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Basit Usul Beyanı İçin)

Şubat Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar

Şubat Ayı Sonuna Kadar

Haziran Ayı Sonuna Kadar

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Gerçek Usul Beyanı İçin)

Mart Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar

Mart Ayı Sonuna

Kadar

Temmuz Ayı Sonuna Kadar

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Nisan Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar

Nisan Ayı Sonuna Kadar (Tamamı)

4842 Sayılı Kanunla 01/01/2004'den itibaren.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(01-03 Dönemi)

14 Mayıs

Akşamına Kadar

17 Mayıs Akşamına Kadar

 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(04-06 Dönemi)

14 Ağustos'a Kadar

17 Ağustos Akşamına Kadar

 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(07-09 Dönemi)

14 Kasım'a Kadar

17 Kasım Akşamına Kadar

 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(10-12 Dönemi

14 Şubata Kadar

17 Şubat Akşamına Kadar

 

MUHTASAR BEYANNAME

(Aylık Olanlar)

Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar

Beyanname Verecekleri Ayın 26’sı Akşamına Kadar

 

MUHTASAR BEYANNAME

(3 Aylık Olanlar, 01-03 Dönemi)

23 Nisan

Akşamına Kadar

26 Nisan Akşamına Kadar

 

MUHTASAR BEYANNAME

(3 Aylık Olanlar, 04-06 Dönemi)

23 Temmuz

Akşamına Kadar

26 Temmuz Akşamına Kadar

 

MUHTASAR BEYANNAME

(3 Aylık Olanlar,07-09 Dönemi)

23 Ekim

Akşamına Kadar

26 Ekim Akşamına Kadar

 

 

 

MUHTASAR BEYANNAME

(3 Aylık Olanlar, 10-12 Dönemi)

23 Ocak

Akşamına Kadar

26 Ocak Akşamına Kadar

 

K.D.V. BEYANNAMESİ

(Aylık Olanlar)

Takip Eden Ayın 24.Günü Akşamına Kadar

Beyanname Verecekleri Ayın 26’sı Akşamına Kadar

 

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ

Ertesi Ayın 23’üncü Günü Akşamına Kadar

Ertesi Ayın 26’ıncı Günü Akşamına Kadar

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİM VE SÜRELER

 

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

 

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

DAYANAĞI

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ

 

 

 

   
 

 

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

 

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

200
 

 

106.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulunmaması
 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

200

 

10.600

 

106.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

200

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

4.800

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacakişlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

250

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerinegetirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

770

 

150.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

1.060

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

 

2015 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

23.000,00

 

 

 

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI (DV.Genel Tebliği Seri No:58)

 

01.01.2015 Tarihinden İtibaren

%7,59

 

 

 

FORM Ba, Bs

 

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

5.000 TL 

 

 

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

 

2015 Takvim Yılı İçin

10.600,00  

 

 

 

MAL ve HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI (TTK 1530. md.)

%11,50

 

 

 

 

 

 

 

DAVA AÇMA SÜRELERİ

 

 

DAVA KONUSU

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRESİ

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE

VERGİ MAHKEMESİ

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

ÖDEME EMRİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

HACİZ VARAKASINA

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

İHTİYATİ TAHAKKUKA

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

İHTİYATİ HACZE

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

İŞYERİ KAPAMA KARARINA

İDARE MAHKEMESİNE

YAZININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

TEMYİZ DAVASI AÇMA

DANIŞTAY’A

KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (2015)

 

DURUMU

AGİ

 Bekâr

90,11  

 Evli, Eşin Geliri Olan

90,11  

 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk

103,63  

 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk

117,15  

 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk

126,16  

 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk

135,17  

 Evli, Eşin Geliri Olmayan

108,14  

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk

121,65  

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk

135,17  

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk

144,18  

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk

153,19

 

 

 

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 ve MÜKERRER 257 NCI MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA TUTARLARI (VUK)

 


Bize Ulaşın
  • Adres: Ataköy 7.8.9.10. Kısım Yüzücü Talat Yüzmen Sokak Olimpiyat Sitesi No:1/E D12/B Blok D:15
    BAKIRKÖY / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 560 60 86 - 87
  • Fax: 0212 635 28 55
  • Email: [email protected]