Yeminli Mali Müşavirlik | KDV İadesi | Tam Tasdik
0212 560 60 86 - 87

İş Ahlakı

İş Ahlakı

1. AMAÇ VE KAPSAM

Etik Kurallar birey ve kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmede doğruluk ve dürüstlük ölçüleri 
olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin esas temelini oluşturan kabul edilmiş kurallar bütünüdür. 
Profesyonel anlamda etik ise bireyler arası ilişkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlenmesi 
olup, bir organizasyon içerisindeki ilişki ve davranış kurallarının esaslarının belirlenmesini ifade eder. 
YMM.com.tr tarafından benimsenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından 
da kabul edilmiş etik kurallar YMM.com.tr'de çalışan tüm personel ile 
Şirketin karar alma mekanizmasında yer alan veya dışarıdan danışmanlık şeklinde hizmet veren üçüncü kişilerin 
sorumluluklarıyla sınırlı olmak üzere uymakla mükellef olduğu kurallar olup Personelin 3. kişilerle ve şirket içerisinde 
birbiriyle ilişkilerini yürütmede esas alacağı ana bir rehber, temel yönetim ilkeleridir. 
İş bu etik kurallar; 
1-Yönetim Kurulu Üyelerini, 
2-Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını, 
3-Müdürleri, 
4-Uzman, işçi, ustabaşı vb. unvan altında şirketle hizmet akdi imzalamış kişileri, 
5-Şirket dışından denetim, danışmanlık, müşavirlik vb isimler altında Şirkete hizmet veren ve Şirketin önemli iç 
bilgilerine ulaşma yetkisine sahip 3. kişileri (sorumluluklarıyla sınırlıolarak), kapsar ve bu kişiler etik kurallar açısından 
personel olarak değerlendirilir. Şirket tarafından yukarıda sayılan kişilere etik kurallar konusunda bilgi verilir ve bu 
kurallara uyulması sağlanır. 


2. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 


YMM.com.tr etik kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu 
kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. YMM.com.tr en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır. Bu nedenle YMM.com.tr çalışanlarına sağlıklı, 
güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır. İşe yeni başlayan her personele Oryantasyon programı 
aracılığı ile aktarılır ve çalışana bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir 
taahhütname imzalatılır ve etik kurallar Şirketin internet sayfasında yayınlanır.Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafından 
tanımlanır, güncellenir ve yayınlanır. 


3. ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUĞU 
Tüm çalışanlar; 
· Şirket politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,  
· Kuruluşlarının adını ve saygınlığını her durumda korur, · Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, 
kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru / yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya 
faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları Şirket yönetimine bildirir. 
· Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (saldırgan davranışlar, tehditkâr 
konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez. 


4. ETİK KURALLAR 
4.1.Gizlilik 
Personelin aşağıda yer alan gizlilik ilkelerine uyması zorunludur. · Müşterilerin, tedarikçilerin, diğer çalışanların 
şahsi ve mali bilgilerinin yetkisiz ve işamacı dışında kullanılması yasaktır. · İşleri gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz 
oldukları belgeleri (proje, teknik altyapı, yönetmelik, özlük hakları vb. dahil) kurum içindeki ve dışındaki yetkisiz kişi ve 
mercilerle paylaşamazlar, spekülatif amaçlı kullanamazlar. 
· Görevinden herhangi bir nedenle ayrılsa dahi, bu yükümlülüğü yine devam eder. 
· Müşteri ve diğer 3. şahıslarla ilgili kamuya açık olmayan bilgiler, işlemler bilgisayar yazılımları, teknik bilgiler, 
materyaller, kayıtlar, dosyalar, evraklar, programlar, raporlar, incelemeler, veriler, müşteri listeleri, ticaret sırları ve 
diğer bütün bilgiler iş haricinde kullanılamaz. Bu bilgiler herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu onayı olmaksızın 3. kişilere 
açıklanamaz. 
· Tüm çalışanlar, Şirketin yayınladığı ve/veya yayınlayacağı “bilgi güvenlik sistemleri politikaları”na da uymakla 
yükümlüdür. 


4.2. Bilgi İşlem Ekipmanları ve Diğer Ekipmanlar 
· Şirketin personele tahsis ettiği ekipman ve eşyalar özel eşya olarak kabul edilemez. 
· Tüm bilgisayar erişimleri, günlük işleri yapmak için gerekli bilgiyle sınırlı olmalıdır. Yetkili kişilerle bilgi paylaşırken, 
gereken bilgi gereken seviyede sağlanmalıdır. Gizli bilgi, sadece yetkili kişilerin görebileceği ve erişebileceği yerlerde 
saklanmalıdır. Bu tarz bilgiler, kurum içinde dağıtılırken üstünde “Kişiye Özel” yazan ibareler kullanılmalıdır. 
· Laptop bilgisayarlar ve diğer taşınabilir cihazlar hırsızlığa son derece açık cihazlar olduğundan bu tür taşınabilir cihazlar 
güvenli olmayan yerlerde bırakılmamalıdır. Çalışanlar, kendilerine tahsis edilmiş bilgisayarların başından ayrılmadan 
önce mutlaka bilgisayarlarını kilitlemeli ya da sistemden çıkış yapmalıdırlar. 
· Kullanıcı kimliği ya da şifreler kişiye özeldir ve kimseyle paylaşılmamalıdır. 
· Şirket tarafından sağlanan bilgisayarın anti virüs programının konfigürasyonu değiştirilemez. 
· Şirket tarafından sağlanan bilgisayarda lisanssız program ve/veya özel amaçlı program yüklenemez. 


4.3. Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı 
Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, 
sadece iş amaçlı kullanılmalıdır. Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, 
değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız bilgi güvenliği politika ve 
prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. 


4.4. ŞİRKET İÇİ VE DIŞI İLİŞKİLER 
Personel, müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ve Şirket içi 
ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri 
gözetilir.  
 
4.4.i.) Devlet ve Kamu Kurumları İle İlişkiler 
Devlet veya kamu kurumları ile ilişkiler, ilgili faaliyetleri yerine getirmek için, görev tanımları çerçevesinde 
belirlenen kişiler ya da bu kişilerin görevlendireceği diğer personel tarafından yürütülür. Personel, kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilişkilerinde, doğruluk, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder mesafeyi ve tarafsız 
ilişkiyi korur. ltimas talebi veya karşı tarafın kararlarını yönlendirme izlenimi verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. 
Kişisel olarak Şirket adına sosyal amaçlı faaliyetler dışında kalması ve kamuya açık şekilde yapılması dışında herhangi bir 
devlet birimine bağış yapılması / hediye verilmesi kesinlikle yasaktır. 


4.4.ii.) Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer Dış Kuruluşlarla İlişkiler 
Personelin Şirketi temsilen müşteriler ile yürüttükleri ilişkilerinde temel amaç müşterilerin gereksinimlerini 
karşılamak olup, müşteri ile olan ilişkiler dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum, profesyonellik, nezaket ve ciddiyet ve 
güvenilirlik ilkelerine dayandırılır. Hizmet ve ürünlerde, üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla 
karşılanması hedeflenir. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam 
yapılmaz. Çalışanlar şirkete ait ürünler için müşterilere tam ve açık olarak bilgi vermelidirler. Çalışanların daha yüksek 
kar etmek amacıyla yanlış bilgi verme hakları yoktur. Profesyonel etik kuralları ile bağdaşmayan; müşteriye ürün veya 
hizmet hakkında yanlış ya da eksik bilgi veren; müşteriyi karar sürecinde zorlama çabalarına başvuran satış 
gerçekleştirme veya iletişim teknikleri kullanılamaz. Herhangi bir Personel, onaylanmış prosedürlere uygun 
yetkilendirme olmaksızın, resmi ya da resmi olmayan şekilde Şirket adına açıkça ya da örtülü şekilde taahhütte 
bulunamaz. Şirketin tercihlerini ve kararlarını etkilemeyi amaçlayan hediyeler, ağırlamalar veya diğer armağanlar kabul 
edilmemeli, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır. Çalışanlar çalışmalarında karar veya iş yapış şekillerini etkileme amacı 
taşıyan eğlence, ücretsiz eğitim, seminer, konaklama, gezi, yemek vb. teklifini kabul etmemelidir. 


4.4.iii.) Medya İlişkileri 
Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin 
belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Görev verilen kişiler dışında hiç bir Personel Şirketi temsilen 
sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz. Personel, basın ilişkilerinde Şirketle ilgili, herhangi bir spekülasyona, olumsuz 
değerlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve Şirketin veya sektörün güven, itibar ve istikrarına zarar verebilecek ya 
da haksız rekabet oluşturabilecek uygulama ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. 


4.5. Çıkar Çatışmaları 
Bir Personelin, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi 
menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da 
organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, 
kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Çıkar 
çatışması durumu çalışanın özel çıkarları ile Şirketin çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çalışanın 
pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. Hiçbir 
personel, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları 
için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez. 


4.6. Kurumsal Fırsatlar 
Her seviyedeki çalışan görevini yaparken gereken sağduyu ve çabayı göstermek, kârlılık ve verimlilik ilkelerini 
göz önünde bulundurmak ve Şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Personel, 
Şirket lehine herhangi bir fırsat ortaya çıktığında, bu yasal iş fırsatlarını Şirket amaçlarına uygun şekilde kullanmakla 
ve/veya ilgili Şirket yetkilisine iletmekle yükümlüdür. 


4.7. Yasa, Kural ve Yönetmeliklere Uyum 
Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle sorumludur. Çevrenin ve doğal hayatın 
korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur. Kayıt dışı faaliyetler yasaktır; 
iş kayıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı esastır. 4.8. Borçlanma YasağıÇalışanlar, her ne suretle olursa olsun görevlerinin 
uygulanması sırasında veya bu görevleri ile ilişkili olarak müşterilerden, 3. şahıslardan borç para almamalı, bir yarar 
sağlamamalı, kefalet ilişkisi içine girmemelidir. Çalışanların, mali gücünün üzerinde borçlanmaması gerekir. 


4.9. Siyasi Faaliyetler ve Bağışlar 
Hiçbir çalışan, herhangi bir siyasi parti ve siyasi amaçlı dernekte yönetim görevi üstlenemez. Şirketin temsilcisi 
olarak bir partiye katılamaz ve bu tür politik organizasyonla ilişkiye giremez, çalışma arkadaşlarından herhangi bir politik 
gruba veya adaya destek vermesini, ya da karşıçıkmasını talep edemez; siyasi bildiri yayınlayamaz. Siyasi bildirilerin 
dağıtımında görev alamaz. Şirket adına siyasi partilere, politik organizasyonlara ve bu tip grupların temsilcilerine ve 
adaylara, dolaylı veya dolaysız, Şirkete menfaat sağlama amaçlı bağış (nakit veya herhangi farklışekillerde) yapılamaz. 
Çalışanlar, müşterilerden veya diğer çalışanlardan siyasi dernek veya çeşitli kuruluşlar adına da olsa bağış veya benzeri 
taleplerde bulunamaz. 


4.10. Kulüp, Dernek ve Kooperatif Üyelikleri 
Personel, Şirketin çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak ya da buna ters düşecek biçimde sosyal faaliyetlerde 
bulunmamalıdır. Çalışanlar ancak çalışma saat ve düzenini aksatmamak kaydıyla vakıflar, mesleki ve sosyal amaçlı 
dernekler ile Personelin kurmuş oldukları veya kuracakları dernek, platform vb.nde görev alabilirler. Ancak, bu durumun 
Şirkete bildirilmesi zorunludur. 


4.11. Kayıtların Doğruluğu 
Çalışanlar Şirket adına yürüttükleri her türlü işlemde kayıt, belge ve dokümanın doğruluğunu, yasalara 
uygunluğunu sağlamaktan sorumludur. Şirket kayıtları, yapılan işlemleri doğru bir şekilde ve zamanına uygun şekilde 
yansıtmalı, hata olması durumunda hatalar hemen düzeltilmelidir. 


5. İŞYERİNDE SAYGI VE İŞ YAŞAMI 
Personel gerek Şirket içi gerekse Şirket dışındaki tüm ilişkilerinde saygılı ve düşünceli davranma, tavır, davranış 
ve dış görünüm, Şirket içi hiyerarşinin sağlanması, devam zorunluluğu, çalışma arkadaşları ile bilgi paylaşımı– 
devir/teslim yükümlülüğü, fırsat eşitliği, istihdamda eşit fırsatlar sağlama konularında Etik kurallar ve Çalışma İlkeleri ile 
Yönetim Kurulu tarafından şirket içi işlem ve davranışları belirleyecek ve düzenleyecek diğer düzenlemelere ve 
politikalarına uygunluğun sağlanması hususunda azami gayret göstermelidir. 
Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Şirketin saygın imajının 
korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm 
çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir. 

6. ETİK KURALLARA UYUM 
Yönetim Kurulu Etik Kuralların şirket içerisinde uygulanmasından, bu kuralların yenilenmesinden yetkili ve 
sorumludur. Yönetim Kurulu kendi içerisinde görev bölümü yaparak ya da kurul dışındaki kişilerden görevlendirme 
yapmak suretiyle bu yetkisini devredebilir. Yönetim Kurulu ve/veya yetkili kılınanlar kendisine bildirilen, bilinen veya 
kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara uygular. 
Sorumlu kılınanlar bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda 
Yönetim Kuruluna bilgi verilir ve Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü cezalar uygulanır. Bu cezalar, ciddi ihlal hallerinde 
fesih ve ihbarsız işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir. 

Bize Ulaşın
  • Adres: Ataköy 7.8.9.10. Kısım Yüzücü Talat Yüzmen Sokak Olimpiyat Sitesi No:1/E D12/B Blok D:15
    BAKIRKÖY / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 560 60 86 - 87
  • Fax: 0212 635 28 55
  • Email: [email protected]